Respiratoorne Süntsütiaalviirus (RSV)

Respiratoorne Süntsütiaalviirus (RSV)

RSV-haigus

RS-viirus on nakkushaigus, mis põhjustab kõrget palavikku, nohu, köha, neelupõletikku, hingamisraskusi ja isutust.

Tegemist on piiskleviknakkusega ehk RSV levib köhimise, aevastamise ja nuuskamise korral eralduvate piiskade ja eritiste teel. Haigus on kergesti nakkav ning perekonnas, koolis, töökollektiivis või hooldekodus haigega kokkupuutunutest nakatub vähemalt 50%.

Laste puhul kestab haigestumine üks kuni kaks nädalat, täiskasvanute puhul keskmiselt kuni viis päeva.

Raskematel juhtudel võib haigestunul välja kujuneda bronhiit ning 25-40% nakatunud lastest ja eakatest haigestuvad ka bronhioliiti või kopsupõletikku. RS-viirus võib soodustada ka keskkõrvapõletiku kujunemist.

Rohkem infot RSV-haiguse kohta siit.

RSV-haigust ennetava vaktsiini uuring

Praegusel hetkel puudub RSV-haigust ennetav vaktsiin. Eakatel on suurenenud risk RS-viiruse raskete tüsistuste, sealhulgas kopsupõletiku ehk pneumoonia tekkeks.

Pärna kliinik on osa uuringust nimega EVERGREEN, mis on jõudnud 3. faasi. Uuringu EVERGREEN peamine eesmärk on välja selgitada, kas uuritav vaktsiin võib ära hoida respiratoor-süntsütiaalviiruse põhjustatud RSV-haigust eakatel.

Kas olete 60-aastane või vanem?
Aidake meil leida viis, kuidas RSV-haigust ennetada ja hoida eakate inimeste tervist!


Te võite sobida uuringus osalema, kui:
• olete vähemalt 60-aastane;
• olete võimeline tegema tavapäraseid igapäevatoiminguid, isegi kui teil esinevad mõningad segavad haigusseisundid;
• teil on võimalik kasutada nutitelefoni, tahvelarvutit ja/või arvutit.

Kui Te olete huvitatud, hindab uuringuarst ja -meeskond täiendavaid sobivuskriteeriume.
Kvalifitseeritud osalejad võivad saada teatud uuringuga seotud raviprotseduure tasuta. Uuring ei tasu muu arstiabi ega juba võetava(te) ravimi(te) eest, mida on vaja teie igapäevase tervishoiu toetamiseks.
Uuringuga EVERGREEN liitudes võite hingamisteede infektsioonide kohta rohkem teada saada.

Osalemiseks ja täpsema teabe saamiseks registreeru siin või helista telefonil 680 2000. Uuringu EVERGREEN kohta lisateavet siit.

Osale uuringus

Täname, et tunnete huvi Respiratoorne Süntsütiaalviirus (RSV) uuringu vastu!

Kontrollige oma kirjakasti, kas kinnitav meil jõudis teieni.

favicon

Veebileht kasutab küpsiseid, et muuta teie kasutuskogemus veelgi paremaks. Loe lähemalt

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja NORDEST MEDICAL CENTER (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda kliiniku poole aadressil info@nordestmedical.eu.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.pärnakliinik.ee kaudu .