Tsütomegaloviirus (CMV)

Tsütomegaloviirus (CMV)

CM-viirus

Tsütomegaloviirus on kogu maailmas levinud nakkushaigus, mille tekitajaks on herpesviirus 5. Enamik inimesi puutub haigusega kokku juba esimestel eluaastatel või hiljemalt noorukieas, seega on enamikul inimestest täiskasvanuks saades olemas haigusevastased antikehad. Haigus levib läbi haigestunud inimese uriini, sülje, rinnapiima, tupe sekreedi või seemnevedeliku mitu kuud. Tugeva immuunsüsteemiga inimestel üldjuhul süptomid ei avaldu; harva võib esineda palavik, kurguvalu, lümfide suurenemine ja maksapõletik.

Kuid nakatumine on ohtlik rasedatele naistele, kes haigusega varem kokku puutunud ei ole. Esmakordne nakatumine CMV-nakkusesse raseduse ajal võib omakorda põhjustada loote nakatumist. Kaasasündinud tsütomegaloviirus võib esineda kerge- või raskekujuliselt; raske haigusvorm esineb 5-10% lastest, kes lootena CMV-nakkusesse haigestuvad. Neil kujuneb välja süsteemne nakkus koos kesknärvisüsteemi ja maksa kahjustustegaKahjuks põhjustab CM-viirus lootena haigestunud lastele kollasust, veritähnust, maksa-põrna suurenemist, silma soonkesta-võrkkesta põletikku, ajusiseseid kaltsifikatsioone ja kopsu infiltraate; hiljem võivad lastel välja kujuneda vaimne alaareng, pisipeasus, kurtus või krooniline hepatiit, enamikul esineb kuulmis- ja nägemishäireid. Tsütomegaloviirusesse haigestunud loode võib surra ning samuti on surma oht kõrge raske haigusvormiga laste seas.

Kaasasündinud tsütomegaloviiruse-nakkus on elussündinud laste surma põhjuseks 0,5-3% juhtudest.

Rohkem tsütomegaloviiruse kohta saad lugeda siit ja siit.

CMV-haigust ennetava vaktsiini uuring

Praegusel hetkel puudub tsütomegaloviirust ennetav vaktiin, mis aitaks kaitsta lapseootel naiste ja vastsündinute tervist, keda CMV-nakkus kõige enam ohustab.

Pärna kliinik on osa rahvusvahelisest uuringust (mRNA-1647-P301), mille eesmärgiks on välja töötada tsütomegaloviiruse vastane vaktsiin.

Leiame viisi CMV-nakkuse ennetamiseks!

Sobid uuringusse kui oled:

  • 16 – 40 aastane naine;

  • 20+ aastane naine, kellel on kokkupuude kuni 5-aastase lapsega;

Aita meil hinnata tsütomegaloviiruse vastase vaktsiini tõhusust ja ohutust!

Uuringus osalemiseks ja täpsema teabe saamiseks registreeru siin või helista numbril 6802000.

Osale uuringus

Täname, et tunnete huvi Tsütomegaloviirus (CMV) uuringu vastu!

Kontrollige oma kirjakasti, kas kinnitav meil jõudis teieni.

favicon

Veebileht kasutab küpsiseid, et muuta teie kasutuskogemus veelgi paremaks. Loe lähemalt

Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja NORDEST MEDICAL CENTER (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.  2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 3 aastat

3.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 3 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda kliiniku poole aadressil info@nordestmedical.eu.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.pärnakliinik.ee kaudu .